บริษัท ภูมิชัย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

     ดําเนินธุรกิจการผลิตชิ้นงาน จากโลหะ งาน cellularbeam ในรูปแบบต่างๆ ตามแบบและตามการออกแบบของ บริษัท เช่น โครงสร้างอาคารโรงงานต่างๆ ถังบรจุภัณฑ์ รวมถึงงาน ติดตั้งแผ่นหลังคา ซึ่งเรายึดหลักการทํางานต้องถูกต้องตามแบบทันระยะ เวลาที่กําหนด และที่สําคัญคือต้องได้คุณภาพที่ดีได้มาตราฐาน เราพัฒนา ฝีมือแรงงานของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด งานที่ทําการผลิตได้ผ่านการตรวจสอบเป็นอย่างดี